בס"ד

פרופסור
אבנר
חי שאקי

תרפ״ו - תשס״ה (2005 – 1926)

משפטן ואיש ציבור ישראלי.
שימש פרופסור למשפטים באוניברסיטת תל אביב,
חבר כנסת ושר בממשלות ישראל מטעם המפד"ל.
אוהב אלוקים ואדם.

משפטן ואיש ציבור ישראלי.
שימש פרופסור למשפטים באוניברסיטת תל אביב,
חבר כנסת ושר בממשלות ישראל מטעם המפד"ל.
אוהב אלוקים ואדם.

ספרים, מאמרים ופרסומים אחרים

א. ספרים

 1. אתיקה מקצועית של עורכי־הדין בישראל (בתחיקה, בפסיקה ובפרקטיקה (הוצאת גרילים, תשי”ח). (בשיתוף עם אהרן מלמד).
 2. התוקף האקסטרה-טריטוריאלי של פשיטת רגל ופירוק חברה [עבודת דוקטורט] (תשכ”ב).
 3. הגיל במשפט – תוך זיקה מיוחדת למשפט הבינלאומי הפרטי (הפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית ירושלים ־ אוניברסיטת תל-אביב, תשכ”ח).
 4. מיהו יהודי בדיני מדינת ישראל (פרסומי הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל־אביב) חלק ראשון (תשל”ז); חלק שני, (תשל”ח).
 5. סוגיות משפטיות נבחרות בתלמוד לבתי ספר תיכוניים לפי תכנית הלימודים של משרד החינוך והתרבות (בשיתוף עם יצחק רון): מסכת סנהדרין (תשכ”ב); מסכת בבא בתרא (תשכ”ב); מסכת בבא מציעא (תשכ”ו).
 6. משפט בינלאומי פרטי ובינדתי (הוצאת מפעל השכפול, תליאביב, 1968).

ב. מאמרים משפטיים

 1. "בעיית החוזה לטובת צד שלישי במשפט האנגלי והישראלי, ופתרונה לאור המשפט העברי” סוגיות נבחרות במשפט א (תשי”ח) 470.
 2. "א"ח שאקי "היקף המושג 'דין מהותי של חוזה' (Proper Law of Contract) במשפט הבינלאומי הפרטי באנגליה ובישראל" הפרקליט יט (תשכ”ג) 53.
 3. "פשיטת הרגל – 'סטטוס' אישי?" מחקרי משפט לזכר אברהם רוזנטל (תשכ”ד) 428.
 4. "כוחו של סעיף־שיפוט־זר בחוזה – לעניין הפסקת הליכים ו'דין החוזה'" הפרקליט כ (תשכ”ד) 24.
 5. "סמכות בינלאומית ודתית וברירת הדין – לעניין חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962" הפרקליט כ (תשכ”ד) 259.
 6. ”תוקפם של נישואין אזרחיים בין יהודים, שנערכו מחוץ לישראל – בפני בתי”ד רבניים בישראל” הפרקליט כ (תשכ”ד) 385.
 7. ”נוכחות עראית – כעילה לשיפוט בינלאומי למתן פסק inpersonam" הפרקליט כא (תשכ”ה) 151.
 8. ”ה'דומיסיל' (domicile) במשפט הבינלאומי הפרטי בישראל” הפרקליט כא (תשכ”ה) 333.
 9. "ערבוב תחומין וצמצום סמכות השיפוט הדתי” גוילין כא-כב (תשכ”ה) 38.
 10. ”נישואין אזרחיים בין יהודים שנערכו מחוץ לישראל – עילה למתן 'היתר נישואין' לבעל?” הפרקליט כב (תשכ”ך) 347.
 11. ”מנחם אלון: חקיקה דתית בחוקי מדינת ישראל ובשפיטה של בתי־משפט ובתיה”ד הרבניים” משפטים א (תשכ”ט) 666.
 12. ”קװי־יחוד בסדרי־הדין הרבניים ובגישת הדיינים לטיעון פורמליסטי – לאור פסיקת בתי־הדין הרבניים בישראל” ספר סנהדראי (א' וייזר עורך, תשל”ב) 275.
 13. " 'ספק יהודי' – בפני בתי־דין רבניים ובית-המשפט העליון בישראל" עיוני משפט ב (תשל”ג) 699.
 14. ”התוקף בישראל של גיור רפורמי בחו”ל – לעניין פירוש 'יהודים' בחוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), תשכ”ט-1969” דיני ישראל ד (תשל”ג) 161.
 15. "כללי משפט בינלאומי פרטי בחוק הירושה, תשכ"ה-1965” עיוני משפט ג (תשל”ג) 51.
 16. ”יהודים אתיאיסטים – 'יהודים'?” עיוני משפט ג (תשל”ד) 879.
 17. א”ח שאקי "מנשה שארה: הדין האישי בישראל” עיוני משפט ה (תשל”ו) 671.
 18. ”על הסמכות לגייר ולקבוע יהדותו של אדם” מנחת אהרן – מאסף תורני לזכרו של הרב אהרן שויקה (י' שויקה, ח' סבתו עורכים, תש”ם) 159.
 19. "תוקפם האקסטרה-טריטוריאלי של צווים מקומיים וזרים בפשיטת רגל בינלאומית” הפרקליט לה (תשמ”ג) 192. (בשיתוף עם אברהם אלתר).
 20. "אריאל רוזן צבי: יחסי ממון בין בני־זוג” עיוני משפט ט (תשמ”ג) 437.
 21. "עיון מחודש בטיבה של 'זכות ההורים למשמורת ילדיהם הקטינים'" עיוני משפט ט (תשמ”ג) 59.
 22. ”אפיונים בדיני משמורת קטינים – תוך דגש על יישום עקרון טובת הילד” עיוני משפט י (תשמ"ד) 5.
 23. ”פגמים ברצון המתגייר – בעיקר מרמה וכפייה – כעילה לביטול למפרע של גיורו" מחקרי משפט ג (תשמ”ד) 28.
 24. "חקיקה דתית – בעד" תחומין ז (תשמ”ד) 524.

ג. מאמרים משפטיים באנגלית ובצרפתית.

 1. ‎Jurisprudence Israélienne de Droit International Prive’ Journal du Droit ‎.International (1964), Editions Techniques S.A. Paris) 373‏ ‎“The Criterion ‘Domicile’ and its preference over the criterion
 2.  of Nationality in Israeli Private International Law” Scripta ‎Hierosolymitana Studies in Israel Legislative Problems. Magnes Press i:‏ 163 (1966)
 3. ‎“Effect of prorogation clauses in international contracts” 1 Israel Law Review (1966) 366 ‏ ‎.“Is age a matter of status?” 4 Israel law Review (1969) 371
 4. ‏ ‎“Deux Problémes de droit: international privé en Israel Exequatur
 5. ‏ ‎de jugements étrangers et competence internationale des tribunaux ‏ ‎isra'eliens 8 18 suite de la guerre des Six Jours” Journal da Droit ‏ International (1971) 344
 6. ‎“Rules of private international law in the succession law, 5725-1965” ‎Tel Aviv University Studies in Law (1975) 68 ‏ 1.
 7. “Parental duty of child custody in Israel – main characteristics” 6 ‏ ‎.Tel Aviv University Studies in Law (1983-1984) 122
 8. ‎“Les Principaux aspects du Droit Israélien relatifs a la garde des enfants ‏‎L’ application de 1a Theorie de ‘L’intéret bien compris de L’eufant’ ” ‏ ‎Revue Internationale de Droit Compare’ (Paris, 1984) 333 ‏

ד. מאמרים בכתבי-עת שונים

 1. "הרהורים בעקבות המלחמה” גוילין ‎כז-כח‏ (1967) 48.
 2. "מרכזיות סוגיית 'מיהו יהודי' בישראל" קול סיני 74 (תשט"ו) 15.
 3. ”נבליט זכותנו המשפטית, הדתית וההיסטורית” מהות השלום (תשל”א) 62.
 4. ”שלושה גשרים אל האחדות הלאומית השלמה (גשר בין יהדות המזרח לבין יהדות המערב, גשר בין 'דתיים' לבין 'שאינם דתיים', גשר בין יהדות-ישראל לבין יהדות הגולה” במערכה כ (1980) 6.
 5. "הנשים ויתרו על המאבק" האקדמאי 1 (1989) 11.
 6. "מציאות וחזון בשדה חמד "ד (ט'-י') (1991) 24.
 7. "הציבור הדתי חייב לקבל את הציבור החילוני כנתון אינטגרלי וחיוני של העם והמדינה במערכה כט (1991) 5-4.
 8. "הרב יהודה חי אלקלעי – מבשר הציונות הדתית" משואות 2 (1997) 15.
 9. "מקומה של הדמוקרטיה בישראל ובמקורות היהדות" הדואר 82 ‎(1) ‏(2003-2002) 58.

ה. מאמרים בעיתונות

 1. "רוח הנאציזם והאנטישמיות עדיין מנשבת בעולם" הצופה 23.4.98.
 2. "גיור כהלכה” הצופה 12.6.87; 15.6.87; 17.6.87.
 3. "חוק החמץ במבחן הביצוע” הצופה 10.4.87.
 4. "מיהו יהודי ואחדות העם" ידיעות אחרונות 1.1.85.